• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA Nr. 49 privind  modificarea HCL nr. 16/21.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , aferenţi obiectivului de investiţie „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor

HOTĂRÂREA NR. 38

privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

    Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit in sedinta ordinara la data de  18.04.2019

 

 În temeiul art. 45 alin .(1.) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare

 Având în vedere :

  • Art. 36 alin(6) lit. a), pct 1 şi lit .b) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Art105 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
  • Instrucţiunea Ministerului Învăţământului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice

            Luând act de :

Referatul de aprobare a primarului comunei Iara comunei Iara , în calitatea sa de iniţiator ,

Luand in dezbatere solicitarea  nr.168/04.04.2019 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

HOTĂREŞTE   

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de1055  lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice  şi didactic auxiliar care navetează la Iara, aferentă lunii martie 2019.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara iar  secretarul comunei Iara comunică hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate.                                                                             

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                        SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana   

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates