• Home
  • Hotărâri
  • H.C.L. nr. 12 din 10.02.2017 privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2016  precum şi darea de seamă la data de 31.12.2016

H O T Ă R Â R E A Nr. 39 privind aprobarea Statutului comunei Iara

H O T Ă R Â R E A Nr. 39

privind aprobarea Statutului comunei Iara

 

Consiliul Local al comunei  Iara , județul  Cluj intrunit in sedinta  ordinara la data de  18 aprilie  2019;

Având in vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei Iara înregistrată sub  nr. 2298/12.04.2019 ,

- Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Iara , nr.2299/12.04.2019  ;

- Avizul  comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei  Iara;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale , aprobată prin Legea nr. 96/2003 ;

- prevederile art.36 alin.(3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind Admnistraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1)  si art.115 alin. (1) lit. b) , alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind  administraţiei publice locale,republicată , cu modifiicările și completările ulterioare

H O T A R A Ş T E :

Articol unic. Se aprobă Statutul comunei Iara , judeţul Cluj , conform anexei caere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                      SECRETAR                     

                                                                                                          Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates