Stiri recente:

HOTĂRÂREA NR. 64 privind modificarea componentei Comisiei de validare a Consiliului Local Iara aleasă prin HCL nr. 48/2016

HOTĂRÂREA NR. 64

privind modificarea componentei Comisiei de validare a Consiliului Local Iara aleasă prin HCL nr. 48/2016

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit în sedința ordinara la data de  19.06.2019,

Vazând:

- referatul de specialitate a secretarului  comunei Iara nr. 3637din data de 14.06.2019 ca urmare a încetării de drept a mandatului d-lui consilier Pop Vasile care făcea parte din Comisia de validare a Consiliului Local Iara aleasă potrivit HCL nr.48/2016

-HCL nr. 48/2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Iara , care va funcţiona pe întrega durată a mandatului;      

            Proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens de Primarul comunei Iara şi constatând că sunt îndeplinite cerinţele cuprinse în art.44 şi art.45, respectiv art.39-art.43 din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Tinând cont de prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali , ale OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a aconsiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, ale Legii 215/2001, republicată,  administraţia publică locala, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a consiliului Local , aprobat prin HCL nr. 103/28.09.2017 şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREŞTE

Art. 1.  Se modifică componenta Comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Iara aleasă prin HCL nr. 48/2016 adoptată de Consiliul Local Iara în şedinţa de constituire din data de 28.06.2016 în sensul înlocuirii d-lui Pop Vasile cu dl consilier Ilea Ioan .

Art. 2 Comisia de validare   care va functiona pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local Iara , alcătuită din cinci consilieri, în următoarea componenţă:

  1. Serban Ioan – președinte
  2. Ursulean Lucian-Vasile – secretar
  3. Bâlc Nicolae Sorin – membru
  4. Todor Darius Eugen  -membru
  5. Ilea Ioan – membru

Art. 3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrative competenta potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.   

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului -Judeţului Cluj, primarul comunei Iara, Comisiei de validare şi  persoanelor în cauză.

Adoptată la data de 19.06.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

   HIDEG VASILE -VIOREL                                                                     SECRETAR                     

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana                                              

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL