• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 30 privind  depunerea sumei de 80.000 lei din profitul net  realizat ai societăţii La Sala Parc SRL, în contul  de depozit  pentru investiții ai societăţii

HOTĂRÂREA NR.40 privind aprobarea Regulmentului de Organizare și Funcționarea al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Iara

HOTĂRÂREA NR.40

privind aprobarea Regulmentului de Organizare și Funcționarea al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Iara

Consiliul Loca l al Comunei Iara întrunit în ședință ordinară în data de 18.04.2018

Având în vedere :

-expunerea de moti ve a Pr imaru l ui Com unei  Iara  in ca l itate de i n ițiator al proiect ului  de hotarare, inregistrat sub nr.2301/12.04.201 9;

- raportul de specialitate inregistrat sub nr. 2302/12.04.20 19  precu m și  rapoartele de avizare ale comisiilor  de specialitate d i n cadrul Consil i u l u i Local;

-prevederile Legii nr.  188/1999 privind  Statutul  .funcționarilor publice  republicată , cu mod ificari le   și com pletarile ulterioare;

-d ispoziti i le art. 40 d i n Legea         nr. 53/2003-Codul Muncii , republicată , cu rnodificarile  și completarile  ulterioare

-prevederi le Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduita a funcționarilor  publici, repubicata   și a Legii nr. 477/2004, privind  Codul de conduita a personalului  contractual din autoritățile și instituțiile publice ;

- prevederile  Legii    Nr. 571 din 14 decembrie 2004,privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

-Legea   nr.   24/ 2000  privind    normele   de   tehnica  legislativa  pentru   elaborarea   actelor   normative republicată cu modificările și completările ulterioare

În  temeiul art.  36, al i n. (2) l itera a), a l i n. (3), art. 45 alin. ( I ) și  ale art. 1 1 5 alin. (1 ), litera b) d i n Legea nr. 215/200 1 privind  administrația publică locală,  republ icata, cu modificarile și  completari le ulterioare ;

 

                              HOTĂREȘTE

Art. 1. Se aproba Regulamentul  de organizare  și  funcț ionare al aparatul ui de specialitale al Primarului Com unei Iara , con form anexei , parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezentul Regulament de organizare și funcționare   va fi adus la cunoștință  sub semnatura funcționarilor  publici și personalului  contractual din  aparatul de specialitate al Pri marului   Comunei Iara și va fi afișat pe pagi na de internet a aceste ia.

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:_____12____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-.______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                 SECRETARUL Comunei Iara

     HIDEG VASILE -VIOREL                                               Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates