Stiri recente:

HOTĂRÂREA NR. 65 privind modificarea componentei Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Iara

HOTĂRÂREA NR. 65

privind modificarea componentei Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Iara

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedința ordinara la data de  19.06.2019,

Analizând expunerea de motive a primarului comunei Iara , înregistrată sub nr. 3641/14.06.2019 prin care se propune modificarea componentei comisiilor de specialitate constituită prin HCL nr. 53/28.06.2016

Văzând Proiectul de hotărâre nr. 3642/14.06.2019,  referatul de specialitate a secretarului  comunei Iara nr. 3640 din data de 14.06.2019

            Tinând cont de  :

 • HCL nr. 37 /2017 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Cordiş Viorel, precum şi vacantarea mandatului de consilier local ;
 • HCL nr. 38/2017 privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Andrea Alin;
 •             HCL nr. 59/2017 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de  consilier local  a dnei Costea Emilia  precum si  vacantarea  mandatului de  consilier local
 • HCL nr. 85/2017 privind validarea mandatului de consilier local a doamnei RĂFĂILĂ LUCIANA -ANCUȚA
 • HCL nr. 4/2019 prin care se constată încetarea  de drept a mandatului d-lui  Andrea Alin, precum si  vacantarea  mandatului de  consilier local
 • HCL nr. nr. 5/2019 privind validarea mandatului de consilier local a domnului HIDEG VASILE-VIOREL   
 • HCL  nr. 56/2019 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local a  dlui Pop Vasile
 • HCL nr. 63 /2019 privind validarea mandatului de consilier local dl ILEA IOAN  ;

În conformitate cu prevederile art. 17 , alin. (2) din Anexa 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, ale art. 54 din  Legii 215/2001, republicată,  administraţia publică locala,  

În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREŞTE  

Art. 1.  Se aprobă  modificarea  componenei  Comisiei de Specialitate nr. 1. Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism, în conformitate cu HCL nr.5/2019 prin înlocuirea d-lui Andrea Alin cu dl Hideg Vasile Viorel  şi conform HCL nr. 63/2019 prin înlocuirea d-lui Pop Vasile cu dl Ilea Ioan   iar componenta este cea prevăzută în  Anexa la prezenta hotărâre

Art. 2. Se aprobă  modificarea  componentei  Comisiei de Specialitate nr. 2  Învătământ, Tineret , Sport, Cultură , conform HCL nr.85/2017 prin înlocuirea d-nei Costea Emilia cu d-na Răfăilă Luciana -Ancuţa iar componenta este cea prevăzută în  Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3.Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrative competenta potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004   

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului -Judeţului Cluj, primarul comunei Iara, membrilor Comisiei  şi se adduce la cunoştinţă publică

Adoptată la data de 19.06.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

   HIDEG VASILE -VIOREL                                                                     SECRETAR                     

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana                                                                                   

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

IARA NR. 282 JUD. CLUJ

TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

ANEXA  la  HCL nr. 65 /19.06.2019

 

 

 

            Comisia nr. 1. BUGET, FINANŢE, AGRICULTURĂ, PROTECŢIA MEDIULUI  şi TURISM

 1. Hideg Vasile Viorel (PNL)-preşedinte
 2. Serban Ioan (PNL)secretar
 3. Bâlc Nicolae Sorin (ALDE) – membru
 4. Ilea Ioan  (PNL)-membru  
 5. Todor Darius Eugen(PSD)-membru

 

 

             Comisia nr. 2  INVĂTĂMÂNT TINERET SPORT CULTURĂ

 1. Mureşan Adrian Ioan (PNL)-preşedinte
 2. Todor Darius Eugen (PSD) -secretar
 3. Bâlc Nicolae Sorin (ALDE)- membru
 4. Răfăilă Luciana Ancuţa(PSD)-membru
 5. Ursulean Lucian Vasile (PNL)- membru

 

 

              Comisia nr. 3  URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI   :

 1. Baciu Alin Sebastian-(PSD)- preşedinte
 2. Pălăcean Ovidiu –(PNL)- secretar
 3. Popa Mihai Viorel –(PSD)- membru
 4. Boca Ioan Ilie-(PNL)- membru
 5. Bica Vasile –(PSD)- membru

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

   HIDEG VASILE -VIOREL                                                                     SECRETAR                     

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana                                                                                   

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL