• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA Nr. 49 privind  modificarea HCL nr. 16/21.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , aferenţi obiectivului de investiţie „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj

 H O T Ă R Â R E A NR. 45 privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2019

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Anexa HCL 45.pdf)Anexa HCL 45.pdf[ ]99 kB

 H O T Ă R Â R E A NR. 45

privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Consiliul Local al comunei Iara  întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.04.2019;

Analizând referatul de aprobare  a primarului nr. 2315/12.04.2019, precum şi raportul de specialitate a Compartimentului Asistenţă Socială nr. 2316/12.04.2019 prin care se propune aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Iara

In baza prevederilor art.6 alin.(7)  din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; precum şi a celor ale art.28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d), alin. (6) lit.a) pct.2 şi ale art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni si lucrări de interes local, pe anul 2019 ce vor fi executate  de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul de asistenţă socială și viceprimarul comunei IARA.

            Art.3. Prezenta hotarâre se va comunica persoanelor interesate prin grija secretarului comunei Iara .

 

 

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                      SECRETAR                    

                                                                                                          Drăghiciu Petruța Mariana

 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates