• Home
  • Hotărâri
  • H O T Ă R Â R E A   NR. 46 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului  comunei Iara pe anul 2018

H O T Ă R Â R E A   NR. 46 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului  comunei Iara pe anul 2018

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Anexa la HCL 46.pdf)Anexa la HCL 46.pdf[ ]180 kB

 H O T Ă R Â R E A   NR. 46

privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului  comunei Iara pe anul 2018

 

            Consiliul local al comunei Iara , întrunit în ședință ordinară în data de 18 aprilie 2019,ședință publică.

            Luând în dezbatere:

            -proiectul de hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Iara  pe anul 2018

            -expunerea de motive  la proiectul de hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Iara pe anul 2018,  înregistrată sub nr. 2318/12.04.2019

            -raportul de specialitate nr. 2319/12.04.2019

             Având în vedere:

            -prevederile art.623 alin.1,lit.e,alin.3 și 4 din Legea nr.188/1999,republicată,privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completările aduse prin Legea nr.24/2019

            În temeiul prevederilor art.45,art.115,alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale,republicată,cu modificările și completările ulterioare

HOTĂREŞTE  :

            Art.1 Se aprobă evaluarea performanțelor individuale ale secretarului comunei Iara pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează primarul comunei Iara  prin compartimentul resurse umane, personal salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iara

           Art.3.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj , în condițiile și în termenele prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului dministrative,cu modificările și completările ulterioare.

           Art.4.Prezenta se va comunica: Instituției Prefectului județul Cluj ,Primarului comunei Iara ,compartiment resurse umane, personal salarizare, secretarului  Comunei Iara .        

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                              SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates