• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 29.11.2018 privind modificarea   modului de valorificare a lemnului de lucru fasonat din partiziile  509 Valea Negrii şi  698 Valea Negrii

HOTĂRÂREA NR. 48 privind alegerea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de lucrari pentru: Proiectare si executie “Construire centru de sanatate in localitatea Iara,com. Iara, judetu

HOTĂRÂREA NR. 48

privind alegerea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de lucrari pentru: Proiectare si executie “Construire centru de sanatate in localitatea Iara,com. Iara, judetul Cluj”,

            Consiliul local al comunei Iara, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinară in data de 18.04.2019

            Avand in vedere necesitatea atribuirii contractului de lucrari pentru: Proiectare si executie “Construire centru de sanatate in localitatea Iara,com. Iara, judetul Cluj”,

            Analizand proiectul de hotarare cu privire la realizarea investitiei: Proiectare si executie

“ Construire centru de sanatate in localitatea Iara,com. Iara, judetul Cluj”, initiat de catre primarul comunei Iara,

            Tinand cont de :

  •  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b”, alin. 4, lit. “f” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,
  • Prevederile art. 104, alin. 1, lit.(a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare

Luând act  de  Avizul comisiei de Specialitate  din cadrul Consiliului Local Iara nr. 1  Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

            Constatand indeplinirea prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H O T Ă R Ă Ș T E:

                        Art. 1. – Se aprobă alegerea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de lucrari : Proiectare si executie “Construire centru de sanatate in localitatea Iara,com. Iara, judetul Cluj”.

                       Art. 2.  – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează  primarul comunei Iara.

Art.3- Prezenta se comunica Prefectului Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului de legalitate si Primarului Comunei Iara . se aduce la cunoştinţă  publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                              SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana   

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates