• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 29.11.2018 privind modificarea   modului de valorificare a lemnului de lucru fasonat din partiziile  509 Valea Negrii şi  698 Valea Negrii

HOTĂRÂREA NR 51 privind reactualizarea valorii proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”

HOTĂRÂREA NR 51

privind reactualizarea valorii proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinara din data de 18.04.2019,

          Analizând proiectul de hotărâre privind reactualizarea valorii proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ” – proiect din inițiativa Primarului.

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

  1. art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
  2. art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
  3.  art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

                        În temeiul prevederilor art.45, alin.(1)  si art.115 alin. (1) lit. b) , alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind  administraţiei publice locale,republicată , cu modifiicările și completările ulterioare

HOTĂREŞTE

   Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico – economică aferentă investiției „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. -  Cofinanțarea investiției reprezentând cheltuielile neeligibile se realizează din bugetul local al comunei Iara.

Art. 4. – Articolele anterioare sunt detaliate în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului județului Cluj, primarului Comunei Iara și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al județului Cluj, precum și pe pagina de internet www.primariaiara.ro

Adoptată la data de 18.04.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                      SECRETAR                    

                                                                                                          Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates