• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA Nr. 49 privind  modificarea HCL nr. 16/21.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , aferenţi obiectivului de investiţie „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii,comuna Iara, jud. Cluj

H O T Ă R Â R E A   NR.  52 privind aprobarea  închirierii  unor suprafețe de  păşuni,  disponibile, aflate în  proprietatea publică și/sau  privată  a  Comunei Iara

H O T Ă R Â R E A   NR.  52

Privind aprobarea  închirierii  unor suprafețe de  păşuni,  disponibile, aflate în  proprietatea publică și/sau  privată  a  Comunei Iara

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.04.2019,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre înregistrat  sub nr. 2332/12.04.2019 privind aprobarea  închirierii  unor suprafețe de  păşuni,  disponibile, aflate în  proprietatea publică și/sau  privată  a  Comunei Iara

 Având în vedere raportul de specialitate a Compartimentului Fond Funciar   nr.2334 din data de12.04.2019

             Tinând cont de de prevederile :

 -Art 9  alin (2)din  OUG 34 /2013  privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legea fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare , completată prin Legea nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea OUG nr. 34/2013

-Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat  al comunelor , oraşelor respectiv al municipiilor;

-Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2016 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte

-Hotărârea nr.1064/2013 privind aprrobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legea fondului funciar nr.18/1991

- art. 15 din Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;

- HCL nr.57/2017 și HCL 58/2017 - anexa nr. 3 privind aprobarea Contractului cadru de închiriere , elaborate prin dispoziții legale  și al elemetelor acestuia :

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c , alin .(5) lit. b , art.115 alin .(1), lit.b şi art.123 alin. (1), alin. (2) din Legea nr.215/2001 din Legea administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.  Se aprobă închirierea  pășunilor, în suprafață de 13,25 Ha , aflate în zona satului Agris ,  propritatea publică și /sau privată a Comunei Iara, pentru pășunatul bovinelor și ecvinelor,cuprinse în  Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aprobă închirierea  pășunilor, în suprafață de 16,82 Ha , aflate în zona satului Borzești ,  propritatea publică și /sau privată a Comunei Iara, pentru pășunatul ovinelor și caprinelor , cuprinse în  Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 

Art. 3. Închirierea pășunilor  cuprinse în art. 1 și 2 se va face în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul national al exploatațiilor , membri ai colectivității locale , prin atribuire directă, în condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată , cu modificările și completările ulterioare, , pentru suprafețele de pajiști disponibile , proportional cu efectivele de animale deținute în exploatație.

 Art.3 . Prețul închirierii este de 200 lei/ha/anteren  eligibil și neeligibil pentru  subvenții,  iar durata contractului de închiriere este de 7 ani

Art.4. Se împuternicește dl Popa Ioan Dorin- primarul comunei Iara , să semneze contractele de închiriere care fac obiectul prezentei hotărâri  

Art.5.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri , se încredinţează Viceprimarul  Comunei Iara,

Art.6.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara și se aduce la cunoștiință publică  prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:_____12____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-.______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                    SECRETARUL Comunei Iara

     HIDEG VASILE -VIOREL                                                Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates