Stiri recente:

H O T Ă R Â R E A Nr.78 Privind trecerea unui imobil aflat  domeniul public al Comunei Iara și în administrarea Consiliului Local Iara   în  domeniul  privat a Comunei Iara și în administrarea Consiliului Local Iara a clădirii de la nr. 500 Sala Sport din

H O T Ă R Â R E A Nr.78

Privind trecerea unui imobil aflat  domeniul public al Comunei Iara și în administrarea Consiliului Local Iara   în  domeniul  privat a Comunei Iara și în administrarea Consiliului Local Iara a clădirii de la nr. 500 Sala Sport din localitatea Iara şi demolarea acesteia

 

               Consiliul Local al Comunei Iara, jud Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.07.2019:

                      Având în vedere :

- Referatul de specialitate nr. 4161 din 19.07.2019 

            - Referatul de aprobare  nr. 4160 din 19.07.2019   

            - Raportul de evaluare imobiliară nr. 43/12.06.2019

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 -Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism al Consiliului Local al Consiliului Local Iara, jud. Cluj

            - Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3- Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            - Raportul tehnic de expertiză pentru demolare , „Sala Sport “  Iara.

Tinând cont de prevederile legale:               

             - art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul Public al statului si al unitatilor administrative – teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246/2001.

            -  Hotararii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor ; 

 - art.  8  din  Legea nr. 50/1991,  privind  autorizarea  executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare                

            - poziția 13 din  Anexa – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Iara, însușită prin HCL nr.117 din 24.10.2017                   

                    În conformitate cu prevederile art. 129, alin 2, lit.c) ,  alin. (6), lit. c) și art. 361 alin. (2), art. (3)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ  din  OUG 57/2019, privind  Codul administrativ;                         

                                 În  temeiul art. 139 alin. (1) și ale  art. 196, art. 1   lit. a) din  OUG 57/2019, privind  Codul administrativ;                                                         

H O T Ă R Ă Ș T E :

                         Art.1. Se aprobă trecerea  din domeniul public al   Comunei Iara  și din administrarea Consiliului Local Iara în domeniul privat   al Comunei Iara și în administrarea Consiliului Local Iara a construcției “Sală Sport” situată în Comuna Iara, Sat județul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte  integranta din  prezenta hotarare .    

                        Art.2.   Trecerea în domeniul privat a Comunei Iara și în administrarea Consiliului Local Iara a construcției mentionată la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acesteia, în condițiile legii.         

                 Art.3. Se aproba Raportul de evaluare a imobilului  și Raportul tehnic de expertiza pentru demolare a „Sala Sport “ Iara, părți integrante din prezenta hotărâre.

                 Art.4.  Dupa scoaterea din functiune si demolarea construcției, Consiliul Local Iara  își va actualiza corespunzător datele din evidența cantitativ valorică.                      

                Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Iara.

                Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariaiara.ro .  

Adoptată la data de 25.07.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA :                                         Contrasemneaza :

             Consilier ,                                                                         SECRETAR,

          Bâlc Nicolae Sorin                                                          Drăghiciu Petruța Mariana

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates