• Home
  • Hotărâri
  •  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Ocolişel în anul 2019

HOTĂRÂREA Nr. 54 privind modificarea preturilor de  pornire la la licitatie a   masei  lemnoase  din  partiziile : 693P Gabriana (rărituri) şi 709P-Valea Negrii(rărituri)

HOTĂRÂREA Nr. 54

privind modificarea preturilor de  pornire la la licitatie a   masei  lemnoase  din  partiziile :

693P Gabriana (rărituri) şi 709P-Valea Negrii(rărituri)

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă  extraordinară în data de 20.05.2019

              Având in vedere;

           -adresa Direcției Silvică Cluj- Ocolulului  Silvic Turda  nr. 10468/10.05.2019  prin care ne informează asupra partizilor neadjudecate la licitație ,

            - referatul de aprobare  a primarului nr. 3128/20.05.2019

            - Avizul Comisiei de Specialitate  nr. 1 din cadrul Consiliului Local Iara

           Tinand seama de prevederile;

           - art. 1 litera q), art 4 alin.(1) si art.6 alin.(1) din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică modificată si completată cu H.G. Nr. 55/2019;

            - Decizia nr. 427/24.10.2018 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva -privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2019

           -art. 10 alin.(2) lit.a), art.12, art.59, art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.        

           In temeiul art.36 alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

 Art.1: Se aproba modificarea preturile de pornire la licitatie   a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Iara din partizile:- 693P Gabriana (rărituri ) în volum de  601mc şi 709P Valea Negrii (rărituri) în volum de 1089 mc  şi   după cum urmează:

 

- APV 709P-Valea Negrii -100 lei/mc;

  • APV 693P Gabriana -   120 lei/mc;

Preţurile nu conţin TVA

           Art.2:  Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate   prin grija secretarului Comunei Iara .

Adoptată la data de 20.05.2019

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:___9______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                        SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana  

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates