• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR.62 Privind alocarea sumei de 700 lei  de la bugetul pe anul 2019 în vederea achizitionării de produse alimentare  şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia Zilei Copilului

HOTĂRÂREA Nr. 55 privind accesarea de către  Comuna Iara , a schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor aferente Măsurii 15

HOTĂRÂREA Nr. 55

privind accesarea de către  Comuna Iara , a schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor aferente Măsurii 15, ”Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submasura 15.1” Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014-2020

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă  extraordinară în data de 20.05.2019

Examinând:

            -Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Iara  înregistrat cu nr. 3132/2019

           - Raportul de specialitate înregistrat cu nr.3130/2019;

           - Adresa Ocolului Silvic Turda  nr. 10460/2019

-Ghidul Solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor aferente Măsurii 15, ”Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submasura 15.1” Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014-2020, Ordinul MADR nr. 1002/2016privind aproobarea schemei de asjutor de stat

”Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, modificat și completat prin Ordinul MADR nr. 1464/2018

Având în vedere art. 3, art. 36 alin (1) , alin(9) , art 62 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           In temeiul art.39 alin.(3) art, 44,   art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

 Art.1: Se aprobă accesarea de către  Comuna Iara , a schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor aferente Măsurii 15, ”Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submasura 15.1” Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul  PNDR 2014-2020

Art2. Se împuternicește primarul Comunei Iara dl Popa Ioan Dorin, să depună  cererea de sprijin și orice alte acte necesare pentru accesarea schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor aferente Măsurii 15, ”Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submasura 15.1” Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul  PNDR 2014-2020

           Art.3 Se împuternicește Primarul comunei Iara , să reprezinte Comuna Iara în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție Pentru Agricultură

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Primarul Comunei Iara , Popa Ioan Dorin ,  Instituției Prefectului Județului Cluj,  Agenția de Plăți și Intervenție Pentru Agricultură.

Adoptată la data de 20.05.2019

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:___9______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                        SECRETAR                     

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates