• Home
  • Hotărâri
  • H.C.L.   nr.  44 din data de 16.06.2016 privind aprobarea reglementării situației tehnice și juridice a imobilului situat în loc. Iara nr.211 – teren școală Iara.

HOTĂRÂREA Nr. 57 privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul I

HOTĂRÂREA Nr. 57

privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul I , anul  2019, precum şi darea de seamă la data de 31.03.2019

             

             Consiliul Local al comunei Iara , judeţul Cluj , întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.05.2019

 Luând în considerare raportul  nr. 2828/07.05.2019, formulat de compartimentul financiar -contabilitate,  din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi expunerea de motive a primarului comunei Iara,  înregistrată sub nr. 2829/07.05.2019  prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul I al anului 2019, Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2019 generat de Portalul Extranet al ANAF , sistemul Naţional de Raportare a Ministerului Finantelor Publice (Forexebug), precum şi avizul de Comisiei specialitate al Consiliului Local Iara

 Având în vedere prevederile art. 49, alin12 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul prevederilor art.36,  alin.(4) lit.a) precum şi art. 45 alin. (1), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂREŞTE  :

            Art.l.- Se aprobă contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul I, anul  2019,  la data de 31.03.2019,  precum şi darea de seamă la data de 31.03.2019, conform  Anexei 1  care face parte integrată din prezenta hotărâre .

            Art.2.-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Financiar-Contabilitate din cadrul Primăriei Iara.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul secretarului comunei ,  primarului comunei  Iara ,  Instituţiei  Prefectului Judeţului Cluj; compartimentului Finaciar-contabilitate .

Adoptată la data de 30.05.2019

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                        SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana       

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates