• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR.62 Privind alocarea sumei de 700 lei  de la bugetul pe anul 2019 în vederea achizitionării de produse alimentare  şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia Zilei Copilului

HOTĂRÂREA NR.62 Privind alocarea sumei de 700 lei  de la bugetul pe anul 2019 în vederea achizitionării de produse alimentare  şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia Zilei Copilului

HOTĂRÂREA NR.62

Privind alocarea sumei de 700 lei  de la bugetul pe anul 2019 în vederea achizitionării de produse alimentare  şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia Zilei Copilului

Având în vedere referatul de aprobare  a primarului comunei Iara dl Popa Ioan Dorin  si adresa Scolii Gimnaziale Iara nr.337/2019 ,precum și de avizele Comisiei de Specialitate nr. 1 Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism și Comisiei de Specialitate nr. 2 Invătământ  Tineret Sport  Cultură  a Consiliului Local Iara

Având în vedere prevederile :

  •  art.111 alin (4) din Legea 1/2011 a Legea Educaţiei Naţionale
  • art.36 alin. 6, punctul 5 si 6,  din  Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  • art.5, alin. 3, art.20, alin.1 lit.h si i, art.22, alin.1, art.23 alin1 din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul  prevederilor art. 45 alin. (1), și (6) art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂREŞTE

 Art.1 Alocarea  sumei de 700 lei   pentru achiziţionarea de produse alimentare şi  acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia Zilei Copilului.

Art. 2 Cheltuielile  vor fi realizate de la bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara, cap. 51 – „Autorităţi publice”, aliniatul 20” Bunuri şi servicii”.

 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Cluj în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei Iara şi compartimentrului Finaciar-Contabilitate.

Adoptată la data de 30.05.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

   HIDEG VASILE -VIOREL                                                                     SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana                                                                                   

 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates