HOTĂRÂREA nr.97 din data de 14.09.2017 privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara, aprobarea Actului Costitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, aprobarea Statutului Modificat și Actua

Ataşamente:
Download-ează fișierul (act constitutiv fc minerul    nou.doc)act constitutiv fc minerul nou.doc[ ]188 kB

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA NR.97

Din data de 14.09.2017

privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara, aprobarea Actului Costitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, aprobarea Statutului Modificat și Actualizat al asociaţiei, numirea reprezentantului în Adunarea Generală şi Consiliul Director al asociaţiei şi aprobarea cotizaţiei anuale către asociaţie

 

          Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.09.2017

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la asocierea Comunei Iara cu ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA, aprobarea Actului Constitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, aprobarea Statutului Modificat și Actualizat al asociaţiei, numirea reprentantului  în Adunarea Generală şi Consiliul Drector al asociaţiei şi aprobarea cotizaţiei anuale către asociaţie, proiect elaborat din iniţiativa domnului Viceprimar URSULEAN LUCIAN-VASILE și a domnului Consilier Local TODOR DARIUS-EUGEN.

          Având în vedere adresa nr. 10/28.08.2017 formulată de către ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA , privind propunerea de asociere a Comunei Iara cu asociaţia arătată mai sus, precum şi raportul de specialitate al Consilierului Local Muresan Adrian-Ioan.

          Ţinând cont de prevederile

-art. 46 pct a) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată

          -art. 12, alin. (2) şi Titlul XI din Legea nr. 62/2000 privind educaţia fizică şi sportul, modificată şi completată,  precum şi ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; precum şi în baza art. 3 din Legea 69/ 2000        

           -art. 36, alin 2, lit. b) şi e), alin. 7, lit. a) din Legea 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată;

          - art. 35 alin. 1 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale;    

          În temeiul art. 45 alin 2, lit. f, ale art.115, alin. 1, lit. b, din Legea 215/2001 privind administraţia pulică locală, republicată şi modificată, precum şi ale regulamentului de funcţionare al Consiliului Local Iara,

 

                                                                     HOTĂREȘTE  :

           Art. 1. (1) Se aprobă, asocierea COMUNEI IARA, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA, sediul în Comuna Iara, Sat Iara, str. Mică, nr. 282, Jdețul Cluj, cu    ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA, cu sediul în Comuna Iara, Sat Buru, nr. 54E, judeţul Cluj, care va următorii membri asociați: Comuna Iara prin Consiliul Local al Comunei Iara, cu procent de participare în asociere de 70%, și Asociația Fotbal Club Minerul 2016 Iara, cu un procent de participare în asociere de 30%  şi care va dobândi personalitate juridică în temeiul O.G. nr. 26/2000 privind regimul asociaţiilor şi fundaţiilor.

          (2) Se aprobă Actul Constitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (3) Se aprobă Statutul Modificat și Actualizat al asociaţiei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (4) Se împuterniceşte domnul NĂDĂŞAN MELIAN, să intreprindă toate demersurile necesare în vederea dobândirii personalităţii juridice de către ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA și înscrierea modificărilor în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut la Grefa Judecătoriei Turda.

          Art. 2. Se numesc din partea Consiliului Local al Comunei Iara, domnul consilier  MUREȘAN  ADRIAN-IOAN  ca reprezentant  în Adunarea Generală şi Consiliul Director al asociaţiei şi totodată se împuternicește dl URSULEAN LUCIAN -VASILE   să semneze Actul Constitutiv Modificat și Actualizat şi Statutul Modificat și Actualizat al ASOCIAŢIEI FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA.

          Art. 3. (1) Cotizaţia anuală de membru asociat-persoana juridică Comuna Iara prin Consiliul Local Iara, către ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA în sumă  de 10.000 lei, care va fi vărsată în contul bancar RO15BTRLRONCSOC394945701, deschis Banca Transilvania-Sucursala  Turda pe seama asociaţiei, până la începutul turului și returului în două tranșe egale, sumă la care se adaugă 30% cotizaţia celorlalţi trei membri fondatori.

          Se aprobă cotizaţia de 1.000 lei cu care cei trei membri fondatori ai asociației au participat la constituirea patrimoniului iniţial al ASOCIAŢIEI FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA.

          (2) Distribuirea cotizaţiei cade în sarcina Adunării Generale şi a Consiliului Director care răspund conform prevederilor legale de modul de utilizare a sumelor alocate.

          (3) În situaţia în care se constată că cotizaţia alocată din bugetul local nu au fost cheltuite sume în scopul pentru care a fost realizată asocierea şi nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la asociaţie.

           Art. 4. (1) Comuna Iara va efectua plăţile pentru contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală numai până la limita bugetului disponibil pentru un an fiscal.

          (2).  ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA  va înainta către Comuna  Iara documente justificative pentru cheltuielile efectuate din cotizaţia alocată.

          (3). Comuna Iara pune la dispoziția cu titlu gratuit , Asociației Fotbal Club Minerul 2016 Iara , pe perioada desfășurării competițiilor sportive din Liga-a V-a de fotbal ,terenul  și vestiarele din Baza Sportivă , Comuna Iara suportând cheltuielile cu întreținerea acestora.

          Art.5. Activitatea financiară a asociaţiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlată de către o persoană numită de către Consiliul Local al Comunei Iara, conform atribuţiilor desemnate.

          (2) În acest  sens ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA va pune la dispoziţia Comunei Iara toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea  şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competiţional al echipelor de fotbal se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

          Art. 6. Întreaga activitate a ASOCIAŢIEI FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA  este supusă controlului CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI.

          Art. 7. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului Comunei Iara, Compartimentului Fnanciar-Contabil, precum şi ASOCIAŢIEI FOTBAL CLUB MINERUL 2016 IARA.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al al Comisiei nr. 1 – Buget , Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism și Comisiei nr. 2– Învățământ , tineret, cutură, sport

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

     BACIUL ALIN SEBASTIAN                                       SECRETARUL Comunei Iara  

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates