HOTĂRÂREA  nr. 98 din data de 14.09.2017 privind solicitarea trecerii drumurilor forestiere: DAF Ocolișel, cu o lungime de 4,5 km şi o suprafaţă de 1,8 ha; DAF Mașca-Valea Vadului, cu o lungime de 4,2 km şi o suprafaţă de 1,68 ha și DAF Valea Vadului ,

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA

 

          HOTĂRÂREA  Nr. 98

Din data de 14.09.2017

privind solicitarea trecerii drumurilor forestiere: DAF Ocolișel, cu o lungime de 4,5 km şi o suprafaţă de 1,8 ha; DAF Mașca-Valea Vadului, cu o lungime de 4,2 km şi o suprafaţă de 1,68 ha și DAF Valea Vadului , cu o lungime de 3,3 km şi o suprafaţă de 1,32 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al comunei Iara şi în administrarea Consiliului local al comunei Iara

Consiliul local al comunei Iara întrunit în şedintă ordinară în data de 14.09.2017;

  Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată de domnul Popa Ioan Dorin, primar al comunei Iara, judeţul Cluj, înregistrată sub nr. 4434 din14.09.2017 ;

 - prevederile Legii  nr. 192/14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi in administrarea consiliilor locale ale acestora  precum şi a Normelor Metodologice de aplicare a legii mai sus menţionate, referitoare la criteriile şi modalităţile practice de trecere a unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA în domeniul public al unor unităţi administrativ – teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora şi  ale  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestea, cu modificările şi completările ulterioare

-HOTĂRÂREA nr. 540 din 22 iunie 2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

În temeiul art. 36 alin. (2), lit.”b”, alin. (4) lit. “d” si art. 45 din Legea            nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

HOTĂREŞTE  :

 

Art.1. Se solicită trecerea drumurilor forestiere: DAF Ocolișel, cu o lungime de 4,5 km şi o suprafaţă de 1,8 ha; DAF Mașca-Valea Vadului, cu o lungime de 4,2 km şi o suprafaţă de 1,68 ha și DAF Valea Vadului , cu o lungime de 3,3 km şi o suprafaţă de 1,32 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al comunei Iara şi în administrarea Consiliului local al comunei Iara.

Art.2. Datele de identificare a bunului prevăzut la articolul 1 sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art.3. Secretarul comunei va comunica Instituţiei Prefectului-judeţul Cluj în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate precum şi Consiliului Judeţean Cluj în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr. 3 –  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

   PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

     BACIU ALIN SEBASTIAN                                                                  SECRETARUL Comunei Iara 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA

 

 

 

 

Anexa la HCL nr. 98 /14.09.2017

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere: DAF Ocolișel, cu o lungime de 4,5 km şi o suprafaţă de 1,8 ha; DAF Mașca-Valea Vadului, cu o lungime de 4,2 km şi o suprafaţă de 1,68 ha și DAF Valea Vadului , cu o lungime de 3,3 km şi o suprafaţă de 1,32 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al comunei Iara şi în administrarea Consiliului local al comunei Iara

 

 

 

Persoana juridică de la care se transmite drumul forestier

Persoana juridică la care se transmite drumul forestier

Lungimea şi limitele drumurilor forestiere care se transmite

Categoria de folosinţă care se transmite – km-

Categoria funcţională de drum în care se clasifică şi denumirea drumului

Statul Român – în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA

IARA - în administrarea Consiliului Local al comunei

Iara

DAF Ocolișel, Lungime 4,5 km Suprafaţă 1,8ha

Drum forestier

Drum comunal

conform HG 540/2000

 DAF Mașca-Valea Vadului, Lungime 4,2 km Suprafaţă 1,68ha

DAF Valea Vadului , Lungime 3,3 km Suprafaţă 1,32ha

 

 

   PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

     BACIU ALIN SEBASTIAN                                                                  SECRETARUL Comunei Iara 

 

 

 

                                    

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates