HOTĂRÂREA Nr.101 din data de 28.09.2017 privind înființarea serviciului local voluntar pentru situații de urgență al comunei Iara

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA

 

  HOTĂRÂREA Nr.101

Din data de 28.09.2017

Privind înființarea serviciului local voluntar pentru situații de urgență al comunei Iara

 

Consiliul Local al Comunei Iara, jud. Cluj, întrunit in ședință extraordinara in data de  28.09.2017având in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Iara, jud. Cluj, luând în vedere prevederile:

 • Art. 10 lit. 1 din Legea 481/2004 privind protecția civilă, modificată și completată prin Legea nr. 212/2006;
 • O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
 • O.M.A.I. nr. 718 / 30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor locale voluntare pentru situații de urgență, modificată și completată prin O.M.A.I. nr. 195/2007;
 • O.M.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 • H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență;
 • O.M.I. nr. 138/2001 privind aprobarea Dispozițiilor Generale privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Legea apelor nr. 107/1996 Gospodărirea apelor Apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice;
 • ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1422/2012 - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa.
 •  Art.36, alin 2, lit. d) alin. 6, lit. a) pct.8 din ,-Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

Fiind îndeplinite prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

În temeiul drepturilor conferite de art. 115 alin (1) lit b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

 

HOTĂREŞTE  :

 

Art. l. Se aprobă înființarea serviciului local voluntar pentru situații de urgență al comunei Iara, în subordinea Consiliului Local al Comunei Iara, județul Cluj;

Art. 2. Structura personalului va fi următoarea:

 • Șef serviciu;
 • Compartiment prevenire;
 • Formația de intervenție;

Art. 3. În funcția de șef de serviciu se încadrează în mod obligatoriu un angajat al primăriei Iara;

Art. 4. Nominalizarea personalului din cadrul serviciului pentru situații de urgență se va face prin dispoziția primarului cu respectarea prevederilor Legii nr. 195/2001 – Legea Voluntariatului.

Art. 5. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență și organigrama serviciului care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Documentele de organizare, desfășurare și conducere a activității se întocmește de către șeful serviciului și se supun spre aprobare primarului sau înlocuitorului legal al acestuia.

Primarul comunei Iara, jud. Cluj va duce la îndeplinire prevederile prezentei HOTĂRÂRI.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr. 1– Buget , Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:_____10____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

     BACIUL ALIN SEBASTIAN                                       SECRETARUL Comunei Iara

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates