H O T Ã R Â R E A Nr. 120 din data de 24.10.2017 privind aprobarea întabularii suprafeţei de teren de 921,03 mp reprezentând curţi – construcţii

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  IARA

Comuna IARA ,  nr., tel. 0264333247, fax 037409328

www.primariaiara.ro

                       

H O T Ã R Â R E A

Nr. 120 din data de 24.10.2017

privind aprobarea întabularii suprafeţei de teren de 921,03 mp reprezentând curţi – construcţii, situat în intravilanul localităţii Iara  , comuna Iara , judeţul Cluj pentru obiectivul de Investitie “Construire centru de sanatate în localitatea Iara, comuna Iara , Judetul Cluj”

Consiliul Local al comunei Iara , judeţul Cluj, întrunit  în şedinţã ordinară în data de  24 septembrie 2017,  

  Analizând:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea întabulării unor imobile aflate în domeniul public al comunei Iara  

- Raportul de specialitatea a Compartimentului Agricol

-  avizul comisiei  de specialitate privind Urbanism și Amenajarea Teritoriului , din cadrul Consiliului Local al Comunei Iara           

            Văzând prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 rep., ale Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică,          

             Fiind îndeplinite  prevederile  art. 44 şi art. 45, alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) şi alin. (2) lit. c , art. 115  alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.

H O T Ã R Ã Ş T E   

Art. 1. Se aprobă întabularea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 921,03 mp, reprezentând curţi-construcţii, situat în intravilanul localităţii Iara , identificat la poziţia nr.8 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iara

Art. 2. Se însuşeşte documentaţia cadastrală pentru întabularea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 921,03 mp, reprezentând curţi-construcţii ,  situat în intravilanul localităţii Iara

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri se încredinţează Primarul, Viceprimarul, secretarul comunei Iara  şi Compartimentul Agricol.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Iara şi Prefectului judetului Cluj.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-_____

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                                                               SECRETAR

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates