HOTĂRÂREA Nr. 26 Din data de 23.03.2018 Privind suplimentarea cantitătii de combustibil  pentru AUTO CJ 75 PCI

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA Nr. 26

Din data de 23.03.2018

Privind suplimentarea cantitatii de combustibil  pentru AUTO CJ 75 PCI

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.03.2018

            Având în vedere proiectul   de hotărâre inițiat de primarul comunei Iara ,de referatul de referatul de specialite întregistar sub nr. 1559/20.03.2018

             În conformitate cu prevederilor art. 36  alin(2) lit b)  şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1. Se aprobă suplimentarea  cantității de combustibil cu  200 l motorină pentru AUTO CJ 75 PCI ,   în vederea transportului funcționarilor APIA de la sediul APIA Mihai Viteazu la Sediul Primăriei Comunei Iara   pentru perioada cuprinsă între 15.03.2018-10.05.2018 –perioada  campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2018.

             Art.2  Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului  si Secretarul  comunei Iara;

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______                         

Preşedinte de şedinţă,             

             BÂLC NICOLAE SORIN                       

                                                                                                            Contrasemnat,                     

                                                                                                Secretar delegat comuna Iara

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates