HOTĂRÂREA nr. 28 din data de 23.03.2018 cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de „  Refacere drum comunal DC 102A ”

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA  nr. 282, jud Cluj

                                                                HOTĂRÂREA Nr. 28

Din data de 23.03.2018

cu privire la aprobarea efectuării lucrarilor de  Refacere drum comunal DC 102A si un podet in  Comuna Iara județul Cluj ” prin lucrari exectuate pe domeniul public al comunei Iara

 

            Consiliul Local al comunei Iara ,  judeţul Cluj, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23.03.2018

            Avand in vedere Autorizatia de constructie provizorie emisă de Consiliul Judeţean Cluj nr.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;

Conform prevederilor art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 215/2001, art. 36 alin (2) lit c), art. 38, precum

In temeiul art. 45 alin (1) si (3) din Legea nr. 215/2001,

HOTĂREȘTE

  1.   Se aproba efectuarea lucrarilor de  Refacere drum comunal DC 102A si un podet in  Comuna Iara județul Cluj
  2.   Se aproba accesul pe domeniul public al Comunei Iara , pentru efectuarea lucrărilor necesare pentru realizarea investiţiei, cu condiţia aducerii terenului la starea iniţială.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de aparatul propriu al consiliului local si al primarului.

Prezenta hotarărea are avizul Comisiei de specialitatea a Consiliului Local de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului                                                                  

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                               

Preşedinte de şedinţă,             

             BÂLC NICOLAE SORIN                       

                                                                                                            Contrasemnat,                     

                                                                                                Secretar delegat comuna Iara

 

 

 

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates