HOTĂRÂREA nr. 29 din data de 23.03.2018 privind alocarea  cantităţii de 1000 bucăti de țigle pentru reabilitarea  acoperișului Școlii din localitatea Ocolișel

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA NR. 29

Din data de 23.03.2018

 Privind alocarea  cantităţii de 1000 bucăti de țigle   pentru reabilitarea  acoperișului Școlii din localitatea Ocolișel

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.03.2018

            Având în vedere cererea  întocmită de preotul paroh din satul Ocolisel dl Luca Teodor Alin   înregistrată sub nr. 441/05.02.2018,

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 1 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂREȘTE   :

             Art.1.Alocarea cantităţii de 1000 bucăți de țigle , rezultate din clădirea dezafectată  a  Sălii de Sport aparţinătoare Scolii Gimnaziale Iara ,  pentru reabilitarea acoperişului Școlii din localitatea Ocolișel . 

             Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj ,  Primarului comunei  Iara și Școlii Gimnaziale Iara .

Art. 3  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  Viceprimarul   comunei Iara;                                              

Prezenta hotărâre a Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

DELEGAT al Comunei Iara

 BÂLC NICOLAE SORIN    

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates