HOTĂRÂRE NR.30 din data de 19.04.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂRE NR.30

din data de 19.04.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinara din data de 19.04.2018,

                        Având în vedere prevederile art. 35, alin.(1) coroborat cu art.47 alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, reăublicată , cu modificările și completările ulterioare  și ale art. 9, alin. (1) don Ordonața Guvernului nr. 35/2002 pentru abrobarea Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale , aprobată  prin Legea nr. 673/2002;

                        În temeiul prevederilor art.45, alin.(1)  si art.115 alin. (1) lit. b) , alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind  administraţiei publice locale,republicată , cu modifiicările și completările ulterioare

 

HOTĂREȘTE

 

                        Art.l.- Se alege dl consilier local  POPA MIHAI VIOREL   în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local Iara  pentru perioada aprilie –iunie  .                             

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara, precum și persoanei desemnate la art.1al prezentei hotărâri în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

 

       PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL DELEGAT                    

                Al Comunei Iara

                POPA MIHAI VIOREL                                                  

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates