HOTĂRÂREA NR. 31 din data de 19.04.2018 privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru fermierii  restanțieri

HOTĂRÂREA NR. 31

din data de 19.04.2018

privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru fermierii  restanțieri la plata chiriei pentru păşune pentru anul 2017 , până la data 30.06.2018

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.04.2018,

 Având în vedere prevederile -Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor , oraşelor respectiv al municipiilor;

Având în vedere solicitările  fermierilor Ghib Ionel Laviniu și  Popa Ionela Simona   

În baza prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil

            În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂREȘTE

Art.l.-  Se aprobă  prelungirea  termenului de plată pentru fermierii   restanțieri  la plata chiriei pentru  pașune  pe anul 2017,  până la data de 30.06.2018 .

Art.2.În cazul neachitării  restanței se reziliează contractele .

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___8______

Nr. Voturi “contra”:___-_______

Nr.Voturi “abţineri”:__3_______

 

 

       PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ

           POPA MIHAI VIOREL                                                          SECRETARUL DELEGAT                    

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates