HOTĂRÂRE NR.32 din  data de 19.04.2018 privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul I

HOTĂRÂRE NR.32

din  data de 19.04.2018

privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul I anul 2018

 

Consiliul Local al comunei Iara , întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2018

           Având in vedere prevederile:

          Art 57, alin 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si  completarile   ulterioare;

           Art.36  alin (1) ,(2) lit. b), coroborat cu alin 4 , lit.a) din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

          Luand act de;

          -referatul de aprobare al primarului comunei Iara  , inregistrat  sub nr. 2275/  18.04.2018,

          -raportul de specialitate elaborate de contabilitate , inregistrat sub nr. 2274/  18.04.2018

          In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea administratie publice locale nr.215/2001 republicata , cu modificarile  si completarile ulterioare,

HOTĂREȘTE

       Art.1- Se aprobă Situațiile financiare  al Comunei Iara pe trimestrul I,  anul  2018.

      Art.2- Prezenta se comunica Prefectului Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului de legalitate si compartimentul contabilitate  pentru luarea la cunoștinta si conformare.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ                   

                                                                           SECRETARUL DELEGAT al

Comunei Iara

            POPA MIHAI VIOREL 

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates