HOTĂRÂREA NR. 33 din data de 19.04.2018   privind aprobarea cheltuielilor pentru lucrarile de igienizare

HOTĂRÂREA NR. 33

din data de 19.04.2018

  privind aprobarea cheltuielilor pentru lucrarile de igienizare,  reparatii precum și reabilitarea sistemului de încălzire la  clădirea Centrului de Sănătate Iara

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.04.2018

            Având în vedere prevederiile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății publice cu modificările și completările ulterioare

            Tinând cont de :

            - contractul de administrare nr. 2654/13.05.2016 încheiat între Consiliul Local Iara și Spitalul Municipal Turda

            - HCL nr. 98/10.12.2015 privind aprobarea transmiterii în Administrarea Spitalului Turda  a imobilului în care își desfășoara activitatea Centrul de Sănătate Iara  

-HCL nr. 37/06.05.2016  de aprobare a contractului de Administrare  cu Spitalul Municipal

- solicitarea nr. 1877/29.03.2018 formulată de către d-nul doctor Gherghel Bogdan , coordonator la Centrul de Sănătate  Iara  ,

            - procesul –verbal de constatare  a condițiilor igienico-sanitare a Direcției de Sănătate Publica a judetului Cluj  din data 28.03.2018.

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂREȘTE  :

 

             Art.1. Se aprobă efectuarea cheltuielilor  pentru lucrarile de igienizare,  reparații precum și reabilitarea sistemului de încălzire la  clădirea Centrului de Sănătate Iara.

             Art. 2. Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului comunei Iara .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11_____

Nr. Voturi “contra”:___-_______

Nr.Voturi “abţineri”:__-_______

 

       PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ

      POPA MIHAI VIOREL                                                   SECRETARUL DELEGAT                                                                                                                   al comunei Iara        

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates