HOTĂRÂREA NR. 34 din data de 19.04.2017 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

HOTĂRÂREA NR. 34

din data de 19.04.2017

privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

 

    Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  23.03.2018

 

 În temeiul art. 45 alin .(1.) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare

 Având în vedere :

  • Art. 36 alin(6) lit. a), pct 1 şi lit .b) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Art105 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
  • Instrucţiunea Ministerului Învăţământului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice

            Luând act de :

Referatul de aprobare a primarului comunei Iara comunei Iara , în calitatea sa de iniţiator ,

Luand in dezbatere solicitarea  nr.175/12.04.2018 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

HOTĂREŞTE

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1106 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice  şi didactic auxiliar care navetează la Iara, aferentă lunii  martie  2018.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara iar  secretarul comunei Iara comunică hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate.

 

            Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:___-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ           SECRETARUL Delegat

                        POPA MIHAI VIOREL 

Al Comunei Iara

                                                       

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates