HOTĂRÂREA Nr. 35 din data de 19.04.2018 privind destinatia redeventelor scadente si viitoare

HOTĂRÂREA Nr. 35

din data de 19.04.2018

           privind destinatia redeventelor scadente si viitoare, datorate în temeiul contractului de delegare a gestiunii nr.11/01.06.2017, dintre Asociția de Dezvoltare Intercomunitara 5 Ardeal și operatorul public de salubritate ECO 5 ARDEAL S.R.L.

 

            Consiliul Local  Iara , intrunit la sedinta ordinara din  data de 19.04.2018

            In baza raportului de aprobarea  a primarului comunei Iara , cu privire la proiectul de hotarare privind destinatia redeventelor scadente si viitoare, datorate in temeiul contractului de delegare a gestiunii nr.11/01.06.2017, dintre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 5 Ardeal si operatorul public de salubritate ECO 5 ARDEAL S.R.L.,

            Luand in considerare cererea societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L. privind emiterea unei hotarari de consiliu local cu privire la cele expuse mai sus, inregistrata sub nr.1909/30.03.2018

            De asemenea, avand in vedere Hotararea AGA a A.D.I. 5 ARDEAL din data de 27.03.2018, hotarare prin care se aproba aceeasi destinatie pentru redeventele datorate de catre ECO 5 ARDEAL S.R.L., in baza contractului de delegare sus-mentionat,

            Reținând prevederile Legii nr. 276/2006 privind finanțele publice locale precum și  ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,

            Luand act de prevederile art.36, al.2, lit.a, al.3, lit.c, al.6, lit.a, pct.14, ale art.44, 45 si 115, al.1, lit.b, ale al.3, 5, 6 si 7 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local

HOTĂREȘTE  

 

Art.1 - Se aprobă ca, redevenţa scadenta si cea viitoare, datorată de către societatea ECO 5 ARDEAL S.R.L. către „Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară 5 Ardeal”, în temeiul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr.11/01.06.2017 să se achite prin depunerea acesteia în cont distinct la bancă, pe numele operatorului.

Art.2 - De asemenea, se aprobă ca sumele depozitate la bancă cu titlu de redevenţă să constituie fond de dezvoltare a societăţii ECO 5 ARDEAL S.R.L., urmând a fi utilizate conform procedurilor legale, pentru cheltuieli cu dezvoltarea sistemului de utilitati publice / achiziţia de bunuri componente ale sistemului de salubritate, alte cheltuieli de dezvoltare a serviciului.

            Art.3 - Cu punerea in aplicare si aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Comunei Iara ,

            Art.4 - Secretarul comunei  Iara va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari si comunicarea acesteia Primarului Comunei Iara , compartimentului de specialitate in vederea aducerii la indeplinire, societatii ECO 5 ARDEAL S.RL., A.D.I. 5 ARDEAL si Institutiei Prefectului Judetului Cluj.                                                                                                              

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___9______

Nr. Voturi “contra”:___1______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ   

POPA MIHAI  VIOREL                                                                                        Secretarul Delegat

                                                                                                                       al comunei Iara                                   

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates