HOTĂRÂRE Nr. 36  din 19.04.2018 cu privire la aprobarea restului de executat actualizat  cu ocazia modificarilor legislative privind transferul contribuţiilor de la angajator la angajat

HOTĂRÂRE Nr. 36

 din 19.04.2018

cu privire la aprobarea restului de executat actualizat  cu ocazia modificarilor legislative privind transferul contribuţiilor de la angajator la angajat , pentru obiectivul  “Întreţinere drum pietruit prin stabilire cu lianţi hidraulici şi strat de protecţie din covor asfaltic  DC 103 ;DJ 107M-Agriş , 0+000-6+028 km  Comuna Iara județul Cluj”

 

Consiliul Local al Comunei Iara, județul Cluj, întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2018

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Iara, Popa Ioan Dorin

Ţinând cont de prevederile:

  • Programului Naţional de Dezvoltare Locala
  • Obiectivului de investitii  Întreţinere drum pietruit prin stabilire cu lianţi hidraulici şi strat de protecţie din covor asfaltic  DC 103 Iara-Agriş Comuna Iara județul Cluj”
  • Legii 273/2006 privind finanţele publice locale
  • Prevederile art. nr. 36 alin. (2) lit. b) şi  lit. d), alin. (4) lit. a), lit. b), lit. d), lit. f) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
  • În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. – Se aprobă restul de executat  actualizat pentru anul 2018  la  obiectivul de investiții Întreţinere drum pietruit prin stabilire cu lianţi hidraulici şi strat de protecţie din covor asfaltic  DC 103 DJ 107M-Agriş , 0+000-6+028 km, Comuna Iara județul Cluj”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

                        Rest de executat -   431.223,87  lei inclusiv TVA

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul Comunei Iara județul Cluj.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Iara şi  Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

DELEGAT al Comunei Iara

  POPA MIHAI VIOREL                                                  

           

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates