HOTĂRÂRE Nr.37  din data de 19.04.2018 cu privire la aprobarea restului de executat  actualizat

HOTĂRÂRE Nr.37

 din data de 19.04.2018

cu privire la aprobarea restului de executat  actualizat cu ocazia modificarilor legislative privind transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, pentru obiectivul  „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”

Consiliul Local al Comunei Iara, județul Cluj, întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2018

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Iara, Popa Ioan Dorin

Ţinând cont de prevederile:

  • Programului Naţional de Dezvoltare Locala
  • Obiectivului de investitii  „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj ”
  • Legii 273/2006 privind finanţele publice locale
  • Prevederile art. nr. 36 alin. (2) lit. b) şi  lit. d), alin. (4) lit. a), lit. b), lit. d), lit. f) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
  • În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă restul de executat actualizat pentru anul 2018 la  obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”, conform  anexei 1 la prezenta hotărâre.

            Rest de executat- 1.017.830,65 lei inclusiv TVA

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul Comunei Iara județul Cluj.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică  primarului comunei Iara şi Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

DELEGAT al Comunei Iara

            POPA MIHAI VIOREL                                                   

           

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates