H O T Ă R Â R E A   NR. 38 din data de 19.04.2018 privind aprobarea proiectului de design amenajari interioare pentru Sala Multifuncțională

H O T Ă R Â R E A   NR. 38

din data de 19.04.2018

privind aprobarea proiectului de design amenajari interioare pentru Sala Multifuncțională şi  plata acestuia  din contul  de investiții al societăţii La Sala Parc SRL

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în ședința  ordinară la data de 19.04.2018

 Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Iara înregistrată  sub nr. 2318/19.04.2018 precum și  prevederile din cuprinsul  Contractul de Mandat

Tinând cont de solicitarea d-nei Bica Mirela – administrator  al societății La Sala Parc SRL

Reţinănd prevederile Legii 31/1990 privind  societăţile comerciale

Având în vedere prevederile art.36 (2) lit. a) și art. 45 ,  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ,  republicată cu modificările și completările ulterioare ,

 

H O T A R A Ş T E :

Art.1.  Se aprobă proiectul  de design –amenajări interioare la partea superioară a  Salii multifuncționale

Art. 2. Se aprobă plata proiectului de design în valoarea de 5.790 lei  din contul  de investiții ai societăţii La Sala Parc SRL.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează administratorul societății La Sala Parc SRL , d-na  Bica Mirela  Ioana.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:___-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ    

Secretarul Delegat

                        POPA MIHAI VIOREL                                              al comunei Iara        

                       

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates