HOTĂRÂREA NR. 40  din data de 19.04.2018 privind  avizarea pentru  acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare

HOTĂRÂREA NR. 40

 din data de 19.04.2018

privind  avizarea pentru  acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara pe domeniul public al comunei Iara 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.04.2018,

            Ţinând seama de

- prevederile certificatului de urbanism nr.170/01.03.2018 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului-Locuință familială, bazin vidanjabil, amenajari exterioare, refacere împrejmuire , racorduri și branșamente utilități

- cerere numițiilor Parasca Paul și Parasca Mirela înregistrată sub nr. 2241/17.04.2018

             Având în vedere  art.36  alin (2) lit. c) și d) , alin (5)  lit c) și alin. (6) lit. a) pct.14  din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

 În temeiul prevederilor art.45 din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂREŞTE  :

                        Art.l.- Se avizează crearea unui acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara ,  pe domeniul public al comunei, conform prevederilor certificatului de urbanism nr.170/01.03.2018 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului- Locuință familială, bazin vidanjabil, amenajari exterioare, refacere împrejmuire , racorduri și branșamente utilități

Art.2.-  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara,  dlui Parasca Paul și dna Parasca Mirela și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.3 prin preşedinte de comisie, dl.  Baciu Alin Sebastian                                                           

 În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:___-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ    

    POPA MIHAI VIOREL                                                             SECRETARUL Delegat          

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates