H O T Ă R Â R E A   NR.  42 din data de 04.05.2018 privind scoaterea la licitatie  în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 170 mc

H O T Ă R Â R E A   NR.  42

din data de 04.05.2018

privind scoaterea la licitatie  în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 170 mc, conform  APV684P-Colțul Roșu

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă extraordinară în data de 04.05.2018

              Având in vedere;

            - act de punere în valoarea nr. 684P – Colțul Roșu,  emis de Directia Silvica Cluj- Ocolul Silvic Turda

            - referatul de specialitate înregistrat sub nr. 2529/04.05.2018

            -  avizul favorabil al Comisiei de specilaitate a Consiliului Local Iara

           Tinand seama de prevederile;

            - H.G. nr. 715/05.10.2017, privind  Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

           -art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.        

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                        HOTĂREŞTE :

  Art. 1: Se aproba scoaterea la licitaţie în  prestări silvice respectiv  lucrări de  exploatare a masei lemnoase în cantitate de 170 mc, conform  APV 648P-Colțul Roșu ,   în vederea aprovizionării instituțiilor comunei cu lemn de foc și pentru vânzare către populație.

   Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              Secretarul delegat al Comunei Iara

              POPA MIHAI VIOREL                                                           

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates