HOTĂRÂREA NR. 43 din data de   04.05.2018 cu privire la aprobarea efectuării lucrarilor de ” Modernizare parţială şi extindere retea de alimentare cu apa , localitatea Iara  ,  județul Cluj

 HOTĂRÂREA NR. 43

din data de   04.05.2018

cu privire la aprobarea efectuării lucrarilor de ” Modernizare parţială şi extindere retea de alimentare cu apa , localitatea Iara  ,  județul Cluj zona DC 102/102A „ prin lucrari exectuate pe domeniul public al comunei Iara

               Consiliul Local al comunei Iara judeţul Cluj, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 04.05.2018

            Avand in vedere Certificatul de urbanism  nr. 865/23.08.2017 emis de Consiliul Judeţean Cluj

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;

Conform prevederilor art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 215/2001, art. 36 alin (2) lit c), art. 38, precum

In temeiul art. 45 alin (1) si (3) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂREŞTE

 

  Art.1.  Se aproba efectuarea lucrarilor de „  Modernizare parţială şi extindere retea de alimentare cu apa , localitatea Iara  ,  județul Cluj zona DC 102/102A

 Art.2. Se aproba accesul pe domeniul public al Comunei Iara , pentru efectuarea lucrărilor necesare pentru realizarea investiţiei, cu condiţia aducerii terenului la starea iniţială.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de aparatul propriu al consiliului local si al primarului şi va fi comunicată de secretarul comunei primarului comunei Iara

 

Prezenta hotarărea are avizul Comisiei de specialitate Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Consiliului Local  prin preşedinte de comisie, dl.  Baciu Alin Sebastian                                                           

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11__

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

 POPA MIHAI VIOREL                                          SECRETARUL DELEGAT

                                                                                               al Comunei Iara                                                                                            

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates