• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA Nr. 66 din 19.07.2018 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 45 din data de 29.05.2018 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

HOTĂRÂREA NR. 45

din data de 29.05.2018

privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

    Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  29.05.2018

 În temeiul art. 45 alin .(1.) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare

 Având în vedere :

  • Art. 36 alin(6) lit. a), pct 1 şi lit .b) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Art105 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
  • Instrucţiunea Ministerului Învăţământului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice

            Luând act de :

Referatul de aprobare a primarului comunei Iara comunei Iara , în calitatea sa de iniţiator ,

Luand in dezbatere solicitarea  nr.244/10.05.2018 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

HOTĂREȘTE

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 814 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice  şi didactic auxiliar care navetează la Iara, aferentă lunii  aprilie 2018.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara iar  secretarul comunei Iara comunică hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate.                                                                                 

            Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    POPA MIHAI VIOREL                                              Secretarul Delegat al Comunei  Iara

                                                          

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates