HOTĂRÂREA NR. 65 din data de 19.07.2018 privind modificare HCL nr.  142/2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

 COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

  IARA NR. 282 JUD. CLUJ

 TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

 

HOTĂRÂREA NR. 65

din data de 19.07.2018

privind modificare HCL nr.  142/2017 privind  aprobarea subventionarii de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea , transportul , depozitarea şi eliminarea deseurilor menajere de pe raza comunei Iara , jud. Cluj la depozitul final,  de la prețul de 64 lei/mc fără TVA  la prețul de 72lei/mc fără TVA

                        Consiliul Local Iara întrunit în şedinţă ordinară din data de 19.07.2018

În baza expunerii de motive  şi a raportului de aprobare a primarului comunei Iara cu privire la Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 142/2017privind  aprobarea subvenţionării de la bugetul local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul , depozitarea şi eliminarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Iara , judeţul Cluj la depozitul final,  de la prețul de 64 lei/mc fără TVA  la prețul de 72lei/mc fără TVA.

  În temeiul   prevederilor

  •  Legii  273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare;
  •  Legea nr. 51/2006 privind serviciile cominitare de utilități publice , cu modificările și completările ulterioare – art. 8 al. 1 și art.43, al.3
  • HG nr. 349/2005, privind depozitarea deșeurilor -art.9 al. 3
  • OG nr.13/2013, privind fondul de mediu

Având în vederea solicitarea SC Eco 5 Ardeal SRL înregistrată sub nr. de 2495/03.05.2018

În temeiul  art. 36 alin 6 lit.a, punctul 14 a art.44-45   si art .115 alin(1) alin 1 litera b din Legea nr. 215/2001- republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTĂREŞTE 

             Art.1.  Se aproba modificarea   HCL nr. 142/2017 cu privire la subvenționarea de la bugetul local a cheltuielilor cu  transportul deseurilor menajere de la populatie (persoane fizice), transbordarea, depozitarea  și eliminarea deseurilor menajere de pe raza comunei Iara , judetul Cluj, la depozitul final de la prețul de 64 lei /mc fără TVA  la pretul de 72 lei/mc fără TVA.  

Subvenţia va fi asigurată din bugetul local al comunei Iara pentru perioada IULIE -DECEMBRIE 2018

Art. 2. Cu decucerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei.

            Art. 3. Prezenta se va comunica Instituţiei Perfectului Judeţului Cluj , primarul comunei Iara SC Eco 5 Ardeal si va fi adusa la cunostiinta publica prin afişare.

                                              

                          Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile                                                                    

                    În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

                    Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

                    Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

                    Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

                    Nr.voturi “pentru”:_____9__

                    Nr. Voturi “contra”:____.____

                     Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

                PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                  BOCA   IOAN ILIE                                                                SECRETARUL DELEGAT

                                                                                                                           al Comunei Iara                                  

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates