HOTĂRÂREA NR. 68 din data de 19.07.2018 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de închiriere  nr. 4436/17.06.2015 si nr. 2725/15.05.2017

HOTĂRÂREA NR. 68

din data de 19.07.2018

privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de închiriere  nr. 4436/17.06.2015 încheiat între Comuna Iara  și Asociația Fermierilor Iara 2010 și  nr.2725/15.05.2017 încheiat între Comuna Iara Asociația  și Crescătorilor de Animale Agriș pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunei Iara 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară în data de 19.07.2018

            Tinând cont de

            -referatul de aprobarea  a primarului comunei Iara înregistrată sub nr.3667/19.07.2018

            - referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3672/19.07.2018

            Având în vedere  

  -Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor , oraşelor respectiv al municipiilor;

-  OUG 34 /2013  privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legea fondului funciar nr.18/1991

            - Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c , alin .(5) lit. b , art.115 alin .(1), lit.b şi art.123 alin. (1), alin. (2) din Legea nr.215/2001Legea administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREȘTE :

Art.l.-  Se aprobă încheierea unui  act aditional  la contractul  de închiriere nr. 4436/17.06.2015 pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunei Iara   încheiat între Comuna Iara și Asociația Fermierilor Iara 2010 al cărui conținut se va completa cu următoarele prevederi, astfel:

La Capitolul II – Obiectul contractului punctul 1–Se  diminuează suprafața de 47ha din BF 1406   cu 3 ha respectiv,suprafața în  folosință  este de 44 ha pentru  anul 2018 asa cum rezultă din harta APIA.

 

Art. 2 Se aprobă încheierea unui  act aditional  la contractul  de închiriere nr.2725/15.05.2017 pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunei Iara   încheiat între Comuna Iara și Asociația Crescătorilor de Animale Agriș  al cărui conținut se va completa cu următoarele prevederi, astfel:

La Capitolul II – Obiectul contractului punctul 1– Se diminuează suprafața din flocul fizic nr. 1406 de la 60 ha  la 52,16 Ha respectiv , se va adauga blocul fizic nr.  527 în suprafață de 7,84 ha , suprafața (identificată) așa cum rezultă din harta APIA .

Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara, Asociației Fermierilor Iara 2010, Asociației Crescătorilor de Animale Agriș.

 

            În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9_____

Nr.voturi “pentru”:_____9______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    BOCA IOAN ILIE                                                   Secretarul Delegat al Comunei  Iara

                                                          

                                                                                                             

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates