HOTĂRÂREA NR. 69 din data de 19.07.2018 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Română Buru   în anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 69

din data de 19.07.2018

privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Română Buru   în anul 2018

            Consiliul Local Iara întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 19.07.2018

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de :

  a)referatul de aprobare al primarului comunei Iara,

  b)raportul de specialitate elaborat de Compartimentul Contabilitate 

Având în vedere prevederile:

 a) art. 36, alin.(2), lit.”d”şi alin.(6) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia labor locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 b) art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;

 c) art.4 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Ţinând seama de cererea formulată de Parohia Ortodoxă Buru    înregistrată sub nr.3630/17.07.2018, precum și de documentele anexate ;

HOTĂREȘTE

  Art.1 Se aprobă alocarea sumei 3000 lei către unitatea de cult –Biserica Ortodoxă Română  Buru ,  în anul 2018  în vederea executării  reparațiilor  perețiilor și  pardoselei la biserica  din localitatea Lungesti

Art.2. – Secretarul comunei Iara  comunică prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Cluj, primarului comunei Iara , Parohiei Ortodoxe Române Buru.

 

  Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile

            În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10_____

Nr.voturi “pentru”:_____10______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    BOCA IOAN ILIE                                                   Secretarul Delegat al Comunei  Iara

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates