HOTĂRÂREA Nr.70 din data de 19.07.2018 privind suplimentarea sumei alocate pentru oragnizarea​ evenimentului „Sărbătoare si tradiţii la Iara”- Ediţia -3-2018

HOTĂRÂREA Nr.70

din data de 19.07.2018

privind suplimentarea sumei alocate pentru oragnizarea​ evenimentului „Sărbătoare si tradiţii la Iara”- Ediţia -3-2018

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.07.2018

               Având în vedere : 

 În temeiul art. 45 alin .(1.) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se aprobă suplimentarea  sumei alocate pentru desfășurarea evenimentului „Sărbătoare si tradiţii la Iara”- Ediţia -3-2018 , cu suma de  6000 lei.

             Art.2  Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului si Secretarul  comunei Iara;

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _10_____

Nr.voturi “pentru”:_____10_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                            

      

Preşedinte de şedinţă,              

   BOCA IOAN ILIE                        

                                                                                                            Contrasemnat,                     

                                                                                                Secretar delegat comuna Iara

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates