HOTĂRÂREA NR.71 din data de 09.08.2018  privind înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl  Boca Ioan Ilie  cu dl Șerban Ioan  

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

 COMUNA IARA

 CONSILIUL  LOCAL  IARA

  IARA NR. 282 JUD. CLUJ

   TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

 

HOTĂRÂREA NR.71

din data de 09.08.2018 

privind înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl  Boca Ioan Ilie  cu dl Șerban Ioan  

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință extraordinară la data de  09.08.2018,

Având în vedere că dl Preşedite de şedinţă  lipsește motivat de la şedinţa consiliului local

 În baza - prevederilor art.45 alin.(1) , art.47 alin(3)şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se  aprobă înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl consilier Boca Ioan Ilie   cu  dl consilier Șerban Ioan

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj .

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9_____

Nr.voturi “pentru”:_____9______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                        

    ȘERBAN IOAN                                                       Secretarul Delegat al Comunei  Iara

                                                          

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates