HOTĂRÂREA NR. 72 din data de 09.08.2018 privind aprobarea documentatiei aferente procedurii de licitatie publica

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

 COMUNA IARA

 CONSILIUL  LOCAL  IARA

 IARA NR. 282 JUD. CLUJ

  TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

 

 

HOTĂRÂREA NR. 72

din data de 09.08.2018

                        privind aprobarea documentatiei aferente procedurii de licitatie publica pentru delegarea serviciului public de colectare si transport al deseurilor în judetul Cluj

                        Consiliul local al comunei Iara ,  întrunit în şedinţă extraordinară,în data de 09.08.2018.

Având în vedere adresa Consiliului Judetean Cluj, inregistrata sub nr. 3889/06.08.2018,  privind  forma finala a documentatiei A.D.I. ECO METROPOLITAN,  intocmita in vederea demararii  procedurii de licitatie publica pentru delegarea serviciului public de colectare si transport al deseurilor in judetul Cluj;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), din Legea  administraţiei publice locale, nr.215/2001 (r1), cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul drepturilor conferite de art. 45 alin. (2) şi alin. (6) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001 (r1), cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREŞTE

Art. 1.  Se aproba documentatia aferenta procedurii de licitatie publica pentru delegarea serviciului de colectare si transport al deseurilor din judetul Cluj:

 a )Caietul de sarcini;

 b) Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Cluj;

 c) Regulamentul serviciului de salubrizare al judetului Cluj.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege:

- Primarului Comunei Iara ;

- Institutiei Prefectului – Judetul Cluj;

- Consiliului Judetean Cluj;

- A.D.I. ECO METROPOLITAN

            Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

Nr. Consilieri aleşi:_____13____

Nr. Consilieri  prezenţi: __  9_____

Nr.voturi “pentru”:_____   9 ______

Nr. Voturi “contra”:___________

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                 Secretarul Delegat al Comunei  Iara                 ȘERBAN IOAN                                

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates