HOTĂRÂREA NR. 77 din 30.08.2018 privind aprobare efectuarii  de cheltuieli din bugetul local în suma de 5.000 lei pentru organizare foc de artificii la evenimentele cultural- artistice

HOTĂRÂREA NR. 77

din 30.08.2018

privind aprobare efectuarii  de cheltuieli din bugetul local în suma de 5.000 lei pentru organizare foc de artificii la evenimentele cultural- artistice   “ Ziua  localităţii Surduc “ editia nr. l - 2018şi  “Fagetu Ierii în Sărbătoare “ editia nr. 4 -2018

              Consiliul Local al comunei Iara , judetul Cluj, întrunit în sedinta ordinară în data de 30.08.2018,

               Analizând referatul de specialitate nr.4173/30.08.2018  şi expunerea de motive a primarului înregistrat sub  nr. 4175/30.08.2018 prin care se propune  aprobarea efectuarii  de cheltuieli din bugetul local in suma de 5000 lei pentru organizare foc de artificii la evenimentele cultural -artistice “ziua localitatii Surduc “ şi  “Fagetu Ierii în Sarbatoare “ editia a lV-a .

            Tinând cont de avizele Comisiilor de specialitatea  nr.1 şi 2 ale Consiliului Local

            Având în vedere prevederile art 5 alin. (3) , art. 14 alin. (2),(3) și (4) din Legea 273/2006 privind finațele publice locale,

            In temeiul drepturilor conferite prin art. 45, alin.(2)  lit “a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare

          

HOTĂREŞTE   

    Art. 1 Se aproba efectuare de cheltuieli în suma de 2.500 lei pentru organizarea unui foc de artificii la evenimentul cultural -artistic  “Ziua localităţii Surduc  “ editia nr. I - 2018

    Art.2.Se aproba efectuare de cheltuieli în suma de 2.500 lei pentru organizarea unui foc de artificii la evenimentul cultural -artistic  “Fagetu Ierii în Sarbatoare “ editia nr. IV-2018

     Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Iara, precum şi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Iara.

   Art.4  Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului : Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului comunei Iara, Compartimentului financiar -contabil  din cadrul primariei comunei Iara.

                                                                                                                     

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11__

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

 BOCA   IOAN ILIE                                                      SECRETARUL DELEGAT

                                                                                               al Comunei Iara                                                                                             

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates