• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA Nr. 84 din data de 27.09.2018 privind alocarea a cantităţii de 5 mc malerial lemnos,  pentru reabilitarea  acoperișului Școlii din localitatea Făgetu Ierii

HOTĂRÂREA NR. 77 din 30.08.2018 privind aprobare efectuarii  de cheltuieli din bugetul local în suma de 5.000 lei pentru organizare foc de artificii la evenimentele cultural- artistice

HOTĂRÂREA NR. 77

din 30.08.2018

privind aprobare efectuarii  de cheltuieli din bugetul local în suma de 5.000 lei pentru organizare foc de artificii la evenimentele cultural- artistice   “ Ziua  localităţii Surduc “ editia nr. l - 2018şi  “Fagetu Ierii în Sărbătoare “ editia nr. 4 -2018

              Consiliul Local al comunei Iara , judetul Cluj, întrunit în sedinta ordinară în data de 30.08.2018,

               Analizând referatul de specialitate nr.4173/30.08.2018  şi expunerea de motive a primarului înregistrat sub  nr. 4175/30.08.2018 prin care se propune  aprobarea efectuarii  de cheltuieli din bugetul local in suma de 5000 lei pentru organizare foc de artificii la evenimentele cultural -artistice “ziua localitatii Surduc “ şi  “Fagetu Ierii în Sarbatoare “ editia a lV-a .

            Tinând cont de avizele Comisiilor de specialitatea  nr.1 şi 2 ale Consiliului Local

            Având în vedere prevederile art 5 alin. (3) , art. 14 alin. (2),(3) și (4) din Legea 273/2006 privind finațele publice locale,

            In temeiul drepturilor conferite prin art. 45, alin.(2)  lit “a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare

          

HOTĂREŞTE   

    Art. 1 Se aproba efectuare de cheltuieli în suma de 2.500 lei pentru organizarea unui foc de artificii la evenimentul cultural -artistic  “Ziua localităţii Surduc  “ editia nr. I - 2018

    Art.2.Se aproba efectuare de cheltuieli în suma de 2.500 lei pentru organizarea unui foc de artificii la evenimentul cultural -artistic  “Fagetu Ierii în Sarbatoare “ editia nr. IV-2018

     Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Iara, precum şi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Iara.

   Art.4  Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului : Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului comunei Iara, Compartimentului financiar -contabil  din cadrul primariei comunei Iara.

                                                                                                                     

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11__

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

 BOCA   IOAN ILIE                                                      SECRETARUL DELEGAT

                                                                                               al Comunei Iara                                                                                             

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates