H O T Ă R Â R E A  NR. 78  din 30.08.2018 privind exploatarea masei lemnoase din  APV699P-Văratec 

H O T Ă R Â R E A  NR. 78

 din 30.08.2018

privind exploatarea masei lemnoase din  APV699P-Văratec   în cantitate de 7 mc, prin presări silvice de exploatare şi valorificarea masei lemnoase în” faza fasonat la cioata” către populatie    

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.08.2018

              Având in vedere;

            - act de punere în valoarea nr. 699P – Văratec  ,  emis de Directia Silvica Cluj- Ocolul Silvic Turda

            - referatul de specialitate înregistrat sub nr.4188 /30.08.2018

            -  avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Iara

           Tinand seama de prevederile;

-  art. 18 din H.G. nr.715/05.10.2017, privind  Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

           - art.12,al. (1) , art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.   

           In temeiul art.36 alin.(2) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREŞTE

  Art. 1: Se aproba exploatarea masei lemnoase din  APV699P-Văratec   în cantitate de 7 mc, prin presări silvice de exploatare şi valorificarea masei lemnoase în faza fasonat la cioata” către populatie    

 Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11__

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

 BOCA   IOAN ILIE                                                      SECRETARUL DELEGAT

                                                                                               al Comunei Iara                                                                                            

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates