HOTĂRÂREA Nr.80 din 12.09.2018 privind stabilirea preturilor de pornire la licitatie pentru lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capatul  gros de maxim  24 de cm

HOTĂRÂREA Nr.80

din 12.09.2018

privind stabilirea preturilor de pornire la licitatie pentru lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capatul  gros de maxim  24 de cm , scos la drum auto,  exploatat din APV 509P- Valea Negrii şi  APV698P-Valea Negrii  

 

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă extraordinară în data de 12.09.2018

              Având in vedere;

            - act de punere în valoarea nr.  509P- Valea Negrii  şi 698P – Valea Negrii ,  emis de Directia Silvica Cluj- Ocolul Silvic Turda

            - referatul de specialitate

            -  avizul favorabil al Comisiei de specilaitate a Consiliului Local Iara

           Tinand seama de prevederile;

- art. 6, al.(4), (5) din  H.G. nr.715/05.10.2017, privind  Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

           - art.59 alin.(5ᶺ3),(5ᶺ5) art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.    

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUNE

  Art. 1: Se stabilesc preturile de pornire la licitatie  pentru lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros  de maxim  de 24 de cm  , scos la drum auto exploatat din APV 509P- Valea Negrii şi  APV698P-Valea Negrii , în funcţie de specii astfel   :

Nr. Crt

Specia

Pret/ metru cub

1

MOLID ;  PALTIN DE MUNTE; ULM ; FRASIN

300 lei

2

FAG

280 lei

3

CARPEN

250 lei

4

MESTEACĂN ; TEI

200 lei

5

PLOP TREMURĂTOR

150 lei

   Preţurile nu conţin TVA                                         

Art.2. Se aprobă valorificare  lemnului de foc ,  cu exceptia speciilor de  fag si

carpen exploatat din APV 509P- Valea Negrii şi APV 698 P- Valea Negrii , persoanelor fizice şi juridice din alte localităţi fără limită de cantitate.

  Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara  și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

                                  

 Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __8____

Nr.voturi “pentru”:_____8 __

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

 BOCA   IOAN ILIE                                                      Secretarul    Comunei  Iara                                                                                            

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates