HOTĂRÂREA NR. 79 din data 30.08.2018  privind susţinerea financiară   a Asociatiei Fotbal Club Minerul 2016 Iara

      HOTĂRÂREA NR. 79

din data 30.08.2018

 privind susţinerea financiară   a Asociatiei Fotbal Club Minerul 2016 Iara  în vederea achiziţionării echipamentului sportiv personalizat pentru copiii care participă la competitia sportivă „Cupa Satelor la Fotbal  editia 2018-2019„

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de  30.08.2018,

Ţinând cont de :

Referatul de aprobare a primarului înregistrat sub  nr.4184/30.08.2018 şi referatul de specialitate nr. 4185/30.08.2018 ;

 Hotârârea Consiliului Local Iara nr. 97/14.09.2017 privind asocierea Comunei Iara, în calitate de membru asociat, cu Asociaţia Fotbal Club Minerul 2016 Iara, aprobarea Actului Costitutiv Modificat și Actualizat al asociaţiei, aprobarea Statutului Modificat și Actualizat al asociaţiei, numirea reprezentantului în Adunarea Generală şi Consiliul Director al asociaţiei şi aprobarea cotizaţiei anuale către asociaţie;

Luând act de prevederile :

 - art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 - art.3 alin.(1), art. 81 alin.(2) din Legea nr.69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile

- Hotărârea  de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

 - art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din Legea 273/2006 privind finaţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare

 În conformitate cu prevederilor art. 45  alin.(1), 115 alin.(1), lit. b) din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1.   Se aprobă susţinerea financiară a Asociatiei Fotbal Club Minerul 2016 Iara     în vederea achiziţionării echipamentului sportiv personalizat pentru copiii care participă la competiţia sportivă „Cupa Satelor la Fotbal  ediţia 2018-2019„

             Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 5.500 lei Asociatiei Fotbal Club Minerul 2016 Iara pentru achiziţionarea  echipamentului sportiv personalizat pentru copii , sumă prevăzută în bugetul local pe anul 2018 la Cap. „Cultură, Recreere, şi Religie”.

            Art.3  Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului : Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului comunei Iara, Compartimentului financiar -contabil  din cadrul primariei comunei Iara.

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11__

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

 BOCA   IOAN ILIE                                                      SECRETARUL DELEGAT

                                                                                               al Comunei Iara                                                                                             

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates