HOTĂRÂREA Nr. 82 din 27.09.2018 privind revocarea hotărârii de consiliu nr.62/2018

HOTĂRÂREA Nr. 82

din 27.09.2018

privind revocarea hotărârii de consiliu nr.62/2018

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018,

                        Avand in vedere :

- Expunerea de motive a primarului comunei Iara înregistrată sub nr.4590/2018

            -Raportul privind obiectiile de legalitate asupra Hotararii Consiliului Local al Comunei Iara nr. 62/2018 privind privind alocarea cantităţii de 15 metri cubi  lemn de foc,  numitului Nap Dorin , proprietarul terenului din locul numit “Lara “ în schimbul utilizării terenului pentru depozitarea lemnului exploatat din Partida 509 Valea Negrii şi Partida  698-Valea Negrii inregistrat sub nr, intocmit de Secretarul  Comunei Iara

 - Avizul comisiei  de specialitate a Consiliului Local Iara .

             Tinând cont de  dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 , alin. 9, ale art. 45 alin.1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂREȘTE  :

Art.l.-  Se revocă prevederile HCL nr.62 privind alocarea cantităţii de 15 metri cubi  lemn de foc,  numitului Nap Dorin , proprietarul terenului din locul numit “Lara “ în schimbul utilizării terenului pentru depozitarea lemnului exploatat din Partida 509 Valea Negrii şi Partida  698-Valea Negrii adoptată în ședința din data de 28.06.2018.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj,  primarului comunei  Iara și și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

                                                                                   

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __ 12____

Nr.voturi “pentru”:_____ 12__

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

 BOCA   IOAN ILIE                                                      Secretarul comunei Iara  

                                                                                                                                                                                         

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates