HOTÂRÂREA NR. 83 din data de 27.09.2018 privind suplimentarea cantitatii de combustibil  pentru buldoexcavator

HOTÂRÂREA NR. 83

din data de 27.09.2018

privind suplimentarea cantitatii de combustibil  pentru buldoexcavator

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018

            Având în vedere proiectul   de hotărâre inițiat de primarul comunei Iara ,de

referatul de specialitate întocmit de  responsabilului SVSU,  înregistrat  sub nr. 4482/21.09.2018

            Hotărârea Consiliului Local al comunei Iara nr. 4/18.01.2018

            Raportul de avizare al Comisiei de Specialitate  nr. 1 din cadrul Consiliului Local Iara

 Reținând  prevederile art. 1 alin. (1) și (3)din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

             În conformitate cu prevederilor art. 36  alin(2) lit b)  şi art. 45  alin (2) lit. a și 115 alin. (1) lit. b din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂREȘTE

             Art.1. Se aprobă suplimentarea  cantității de combustibil cu  1000 l motorină pentru buldoexcavator aflat în proprietatea și uzul primăriei  în vederea acoperirii necesarului de consum până la data de 31.12.2018

             Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj primarului comunei  Iara și și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro                                                                                                                                                                    

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __ 12____

Nr.voturi “pentru”:_____ 12__

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

 BOCA   IOAN ILIE                                                      Secretarul comunei Iara  

                                                                                                                                                                                         

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates