HOTĂRÂREA Nr. 84 din data de 27.09.2018 privind alocarea a cantităţii de 5 mc malerial lemnos,  pentru reabilitarea  acoperișului Școlii din localitatea Făgetu Ierii

HOTĂRÂREA Nr. 84

din data de 27.09.2018

privind alocarea a cantităţii de 5 mc malerial lemnos,  pentru reabilitarea  acoperișului Școlii din localitatea Făgetu Ierii  

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018

            Având în vedere

-cererea  formulată de d-nul consilier local Mureşan Ioan Adrian  înregistrat sub nr. 4546/25.09.2018,

- expunerea de motive a primarului comunei Iara nr. 4605/27.09.2018

 -raportul comisiilor   de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei Iara

             - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completat

 În conformitate cu prevederilor art. 36  alin. (1) ,  (2) lit. c,  şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂREȘTE    :

             Art.1.Alocarea cantităţii de 5 mc  material lemnos,  din cantitatea  destinata construcţiei acoperişului Scolii Gimnaziale Iara ,  pentru reabilitarea acoperişului Școlii din localitatea Făgetu Ierii . 

             Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj ,  Primarului comunei  Iara și Școlii Gimnaziale Iara .

Art. 3  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  viceprimarul   comunei Iara;                                   

 Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __ 12____

Nr.voturi “pentru”:_____ 12__

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

 BOCA   IOAN ILIE                                                      Secretarul comunei Iara  

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates