HOTĂRÂREA Nr. 85 din data de 27.09.2018 privind numirea pentru anul scolar 2018-2019 a reprezentantului Consiliului Local

HOTĂRÂREA Nr. 85

din data de 27.09.2018

privind numirea pentru anul scolar 2018-2019 a reprezentantului Consiliului Local Iara ca membru în Consiliul de Administraţie a Scolii Gimnaziale Iara

            Consiliul Local al comunei Iara , judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinară în data de 27.09.2018,

             Având în vedere

-expunerea de motive a primarului înregistrată cu nr.  4595/27.09.2018,

-raport de specialitate  întocmit în acest sens , înregistrat cu nr.4596/27.09.2018.

-prevederile art.96, alin2 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată;

-prevederile art. 87 si 88 din Legea nr.161/2003, actualizată, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei  în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri , prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

-prevederile art.3, art.5, alin2 lit a coroborate cu prevederile art.7, alin1, litb din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale  nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei –cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, modificat prin Ordinul nr. 4621/23.07.2015 al Ministerului educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

-prevederile  art.36alin 6 lit “a “punct 1 din Legea 215/2001 a administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare .

 Raportul  de Avizare a  Comisiei Consiliului Local  nr. 2– Învățământ , tineret, cutură, sport

            In temeiul art. 39, alin.(1) ,  art. 45, alin.(1)   şi art.115 alin.(1)  lit .b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare     

HOTĂREȘTE

Art.1.  Se aprobă desemnarea pentru anul şcolar 2018-2019 a reprezentantului Consiliului Local Iara dna  Consilier Răfăilă Luciana-Ancuța ca membru în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială Iara.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de către persoana desemnată și  Şcoala Gimnazială Iara.

Art.3 Prezentei hotărâri,  va fi comunicată Prefectului Județului Cluj, Primarului comunei Iara Școlii Gimnaziale Iara și persoanei desemnate.

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __ 12____

Nr.voturi “pentru”:_____ 12__

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

 BOCA   IOAN ILIE                                                      Secretarul comunei Iara 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates