H O T ĂRÂREA NR.  87 din data de 18.10.2018 privind aprobarea sumei de 6.500 lei în vederea  achiziţionării  unor motounelte pentru executarea unor lucrări de intreţinere a domeniului public

H O T ĂRÂREA NR.  87

din data de 18.10.2018

privind aprobarea sumei de 6.500 lei în vederea  achiziţionării  unor motounelte pentru executarea unor lucrări de intreţinere a domeniului public

 

Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinara din data de 18.10.2018,

Avand  in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, HCL nr.13/2018, de aprobare a bugetului Comunei Iara  in anul 2018

            Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)         art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b)        art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c)         art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

d)        art. 20,  și 21 lit.  a) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e)         art. 36 alin. (2) lit. c)din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Vazand referatul de necesitate inaintat de compartimentul de specialitate al primariei, expunerea de motive a primarului Comunei  Iara ,

În temeiul art.36(2), lit. c) si ale art. 45 (2) lit. a, si ale art. 115 (1) lit. b, din Legea nr.215/2001 cu privire la administraţia publică locală:

 

                                                                HOTĂREŞTE

 

            Art.1.  Se aprobă  alocarea sumei de 6500 lei în vederea achizitionarii  unei motocoase si a unui motofierăstrău pentru executarea unor lucrări de întreţinere a domeniului public

  Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către viceprimarul Comunei Iara

  Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara, precum și persoanei desemnate la art.1 al prezentei hotărâri în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL                    

Comunei Iara

               BICA VASILE                                                       Drăghiciu Petruța Mariana

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates