• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA NR. 74 din data de 09.08.2018 privind  avizarea pentru  acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare

H O T Ă R Â R EA Nr.92 din data de 18.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului de  investiții „CONSTRUIREA A 2 PODEȚE PESTE PÂRÂUL VALEA IERII ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ ”

H O T Ă R Â R EA Nr.92

din data de 18.10.2018

privind aprobarea realizării proiectului de  investiții „CONSTRUIREA A 2 PODEȚE PESTE PÂRÂUL VALEA IERII ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ ”.

 

Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinara din data de 18.10.2018,

Avand in vedere:

            - Expunerea de Motive la proiectul de hotărâre  nr. 4965/18.10.2018

          - Raportul de specialitatea al compartimentului de resort din Primărie, nr. 4966/18.10.2018;

           -Văzând avizul Comisiei de Specialitatea a Consiliului Local Iara nr. 1-  Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism;

            Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

          - art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

          -art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

          -art. 20,  și 21 lit.  a) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

                      - art. 41 din   Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , modificată şi completată;   

-  art. 36 alin (2) lit. b), alin , (4) lit. d) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

În temeiul art. 45 alin. (1) si (2) lit. e din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata şi modificată cu completările ulterioare:                

HOTĂREŞTE

  Art1.  Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea realizarii  investiţiei   „CONSTRUIREA A 2 PODEȚE PESTE PÂRÂUL VALEA IERII ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ ”.

  Art. 2. Prevede realizarea investiţiei în bugetul local, pentru perioada de realizare a acesteia.

  Art. 3 Consiliul Local al comunei Iara îşi ia angajamentul să suporte cheltuielile de mentananţă şi gestionare  a investiţiei .

  Art. 4.  Cu ducerea la indeplinirea prezentei, se desemneaza Primarul comunei Iara.

  Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara, al prezentei hotărâri în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro                                     

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL                    

Comunei Iara

               BICA VASILE                                                       Drăghiciu Petruța Mariana

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates