HOTĂRÂREA  Nr. 93 din 18.10.2018  privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea evenimentului privind comemorarea eroului național ,  martir ION ARION

HOTĂRÂREA  Nr. 93

din 18.10.2018

 privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea evenimentului privind comemorarea eroului național ,  martir ION ARION , sfințirea statuii la data de 15.11.2018 precum și sfințirea Capelei Mortuare a comunei Iara

Consilul local al comunei IARA, judetul CLUJ, intrunit in sedinta ordinara din data de  18.10.2018.

            Având în vedere:                 

  • expunerea de motive a primarului comunei Iara, domnul Popa Ioan Dorin, inregistrata la nr.4936/18.10.2018;
  • raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 4937/18.10.2018
  • avizul Comisiei de Specialitatea a Consiliului Local Iara nr. 1-  Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism;;
  • prevederile Legii nr. 96/2003 pentru aprobarea OG nr. 53/2002 privind aprobarea statutului cadru al unitatilor administrativ-teritoriale;
  • prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Iara, nr. 13/13.02.2018, privind aprobarea bugetului local al comunei Iara  pentru anul 2018;
  • prevederile art. 20, lit. (h) şi lit. (i) din Legea 273/2006 - legea finanţelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederile art. 36 alin. (2) lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificările şi completările ulterioare,

                        In temeiul art. 45 aliniatul (1) și cel al art. 115 al. 1lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba alocarea  sumei de 10.000 lei de la bugetul local, pentru organizarea evenimentului privind comemorarea  eroului national , martir Ion Arion, sfințirea statuii la data de 15.11.2018  precum si sfintirea Capelei Mortuare a Comunei Iara.

Art.2. Manifestările se vor desfasura în centrul comunei Iara , conform programului anexat .

.Art.3. Se imputerniceşte primarul comunei Iara cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afişare si prin publicare pe pagina de internet a primăriei si va fi comunicata primarului comunei si Institutiei Prefectului - judeţul Cluj .

                                    

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL                    

Comunei Iara

               BICA VASILE                                                       Drăghiciu Petruța Mariana

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ

la HCL nr. 93/18.10.2018

 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚIILOR PRILEJUITE DE COMEMORAREA EROULUI NATIONAL ,  MARTIR ION ARION ŞI SFINŢIREA CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA IARA

15 NOIEMBRIE 2018

 

12:00 Lansare borșură „STEGARUL ION ARION , PRIMUL MARTIR AL UNIRII”

 

12:30 Expoziţie pictură – CORNEL VANA

 

12:45 Expoziţie fotografii-ALEXANDRA MEZAROŞ , MIRELA DUMIRESCU

 

13:00  Moment Folcloric  - ANSAMBLUL „DOR TEIUŞAN ”

                                         - ANSAMBLUL „DĂNŢĂUŞII DIN IARA”

                    INVITAT SPECIAL- OVIDIU PURDEA SOMEŞ

 

15:00 Sfinţirea MONUMENTULUI EROULUI MARTIR  ION ARION

 

15:00 Parada militară  a unui detaşament al Diviziei 4 Infanterie”Gemina”

 

16.00  Sfinţirea CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA IARA

 

 

       

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates