• Home
  • Hotărâri
  • HOTĂRÂREA Nr. 102 din 12.12.2018 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2018

HOTĂRÂREA  Nr. 93 din 18.10.2018  privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea evenimentului privind comemorarea eroului național ,  martir ION ARION

HOTĂRÂREA  Nr. 93

din 18.10.2018

 privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea evenimentului privind comemorarea eroului național ,  martir ION ARION , sfințirea statuii la data de 15.11.2018 precum și sfințirea Capelei Mortuare a comunei Iara

Consilul local al comunei IARA, judetul CLUJ, intrunit in sedinta ordinara din data de  18.10.2018.

            Având în vedere:                 

  • expunerea de motive a primarului comunei Iara, domnul Popa Ioan Dorin, inregistrata la nr.4936/18.10.2018;
  • raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 4937/18.10.2018
  • avizul Comisiei de Specialitatea a Consiliului Local Iara nr. 1-  Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism;;
  • prevederile Legii nr. 96/2003 pentru aprobarea OG nr. 53/2002 privind aprobarea statutului cadru al unitatilor administrativ-teritoriale;
  • prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Iara, nr. 13/13.02.2018, privind aprobarea bugetului local al comunei Iara  pentru anul 2018;
  • prevederile art. 20, lit. (h) şi lit. (i) din Legea 273/2006 - legea finanţelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederile art. 36 alin. (2) lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificările şi completările ulterioare,

                        In temeiul art. 45 aliniatul (1) și cel al art. 115 al. 1lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba alocarea  sumei de 10.000 lei de la bugetul local, pentru organizarea evenimentului privind comemorarea  eroului national , martir Ion Arion, sfințirea statuii la data de 15.11.2018  precum si sfintirea Capelei Mortuare a Comunei Iara.

Art.2. Manifestările se vor desfasura în centrul comunei Iara , conform programului anexat .

.Art.3. Se imputerniceşte primarul comunei Iara cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afişare si prin publicare pe pagina de internet a primăriei si va fi comunicata primarului comunei si Institutiei Prefectului - judeţul Cluj .

                                    

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL                    

Comunei Iara

               BICA VASILE                                                       Drăghiciu Petruța Mariana

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ

la HCL nr. 93/18.10.2018

 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚIILOR PRILEJUITE DE COMEMORAREA EROULUI NATIONAL ,  MARTIR ION ARION ŞI SFINŢIREA CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA IARA

15 NOIEMBRIE 2018

 

12:00 Lansare borșură „STEGARUL ION ARION , PRIMUL MARTIR AL UNIRII”

 

12:30 Expoziţie pictură – CORNEL VANA

 

12:45 Expoziţie fotografii-ALEXANDRA MEZAROŞ , MIRELA DUMIRESCU

 

13:00  Moment Folcloric  - ANSAMBLUL „DOR TEIUŞAN ”

                                         - ANSAMBLUL „DĂNŢĂUŞII DIN IARA”

                    INVITAT SPECIAL- OVIDIU PURDEA SOMEŞ

 

15:00 Sfinţirea MONUMENTULUI EROULUI MARTIR  ION ARION

 

15:00 Parada militară  a unui detaşament al Diviziei 4 Infanterie”Gemina”

 

16.00  Sfinţirea CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA IARA

 

 

       

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates